Fysico Chemische Reiniging

De fysico-chemische reiniging is gebaseerd op een natte fysico-chemische extractie van de polluenten uit de verontreinigde gronden of afvalstoffen.  Deze techniek is uitermate geschikt voor de reiniging van gronden en afvalstoffen die vervuild zijn met zware metalen, cyanide en (gechloreerde) koolwaterstoffen, PAK’s, minerale olie, EOX, asbest, PCB,  …  Buiten de verontreinigde gronden kunnen hier ook andere minerale afvalstoffen mee verwerkt worden zoals straalgrit, veegvuil, (sorteer)zeefzand, zand van zandvangers, rioolkolkenslib, puingranulaten, bagger –en ruimingsspecie, en andere vergelijkbare anorganische afvalstromen.

Ongeveer 80% van de ingevoerde stromen wordt gereinigd tot secundaire grondstoffen.  Dit resulteert in een fractie gereinigd zand en een fractie puingranulaat dat in aanmerking komt in diverse bouwtoepassingen zoals stabilisé, beton, asfalt, onderfundering, …)

De resterende 20% gecontamineerd slib wordt afgezet op een daarvoor vergunde stortplaats.

Het proces is op te splitsen in de volgende onderdelen:

  • Voorbehandeling
  • Zandreiniging
  • proceswaterreiniging
  • puinwassing
  • slibbehandeling

Niet elke  grond of afvalstroom moet het volledige reinigingsproces doorlopen. Steeds wordt bekeken welke systemen moeten worden ingeschakeld om de reiniging zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Voorbehandeling

  • Hier worden alle processtorende elementen zoals beton, steen, plastiek, hout, metaal, … verwijderd.
  • Magnetische elementen worden verwijderd aan de hand van een magneet.
  • Puin en bodemvreemd materiaal aan de hand van droge en natte zeving.
  • Het slib wordt afgescheiden met behulp van hydrocyclonen.

Zandreiniging

Eenmaal deze stappen doorlopen zijn, kan de zandfractie behandeld worden.

Deze zandfractie ondergaat de 4 reinigingsstappen die hierna besproken worden.

a. Spiraalscheiding

In de spiraalscheiding wordt gravitair een centrifugale beweging geïnduceerd waardoor de lichtere deeltjes naar buiten toe gedreven worden

b. Scrubben

De scrubber is de wasmachine van de installatie. Door een schurende werking van de zandkorrels tegen elkaar wordt de verontreiniging die op de zandkorrel zit losgeweekt en overgebracht naar de waterfase. Om dit proces te versterken worden soms chemicaliën toegevoegd.

c. Flotatie

In de flotatiecellen wordt er getracht in te spelen op de oppervlakte-eigenschappen van de polluenten door conditioners toe te voegen. Door lucht aan te trekken in de flotatiecellen wordt een schuimlaag geïnduceerd die de eigenschap bezit om vetgemaakte polluenten op die manier preferentieel aan de luchtbelletjes te hechten. De schuimlaag die zich op het mengsel afgezet heeft wordt continu verwijderd en apart behandeld.

d. Tegenstroomwassing

In de tegenstroomwassing wordt de zandfractie nog eens intensief gewassen om chemicaliën en eventueel achtergebleven polluenten te verwijderen d.m.v. een scheiding op basis van densiteitverschillen.

Het resultaat is een perfect zuivere zandfractie met ideale herbruikmogelijkheden als secundaire bouwstof met CE markering.

Proceswaterreiniging

Alle proceswater doorloopt een gesloten circuit en wordt in het proces gezuiverd en gerecycleerd via een waterzuiveringsinstallatie.

Puinreiniging

Het puin dat bij de voorbehandeling werd afgescheiden van de zandfractie wordt in een trommelwas nog eens grondig gewassen en kan nadien als secundaire grondstof terug aangewend worden.

Slibfractie

De in het proces afgescheiden minerale slibfractie wordt verder ontwaterd tot slibkoeken door middel van indikkers en zeefbandpersen en wordt nadien afgezet op een daartoe vergunde stortplaats.

GRC Kallo

GRC Zolder